opis....opis....

Strona Główna


 

Ogłoszenia Zarządu Regionalnego Związku Pszczelarzy "Ziemi Piotrkowskiej":

 
W dniu 6.08.2022 r. w Gomunicach odbędzie się Święto Pszczelarzy RZP "Ziemi Piotrkowskiej". Organizator - Prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kocierzowach kol. Daniel Świerkowski prosi o dokonanie wpłat za obiad - po 40 złotych - dla uczestniczacych pszczelarzy (poczty sztandarowe bezpłatnie).
Wpłaty należy  dokonać na konto bankowe RZP "Ziemi Piotrkowskiej" (do końca czerwca).

Bank PEKAO SA I O. w Piotrkowie Tryb.
20 1240 3116 1111 0010 6890 4545

w rubryce tytułem wpisać: "koszt udziału w świecie pszczelarzy".

 

Ogłoszenie Polskiego Związku Pszczelarskiego:


Ankieta pszczelarska- Instytut Ogrodnictwa-PIB

Zakład Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa-PIB zwraca się do Państwa z serdeczną prośbą o wypełnienie ankiety. Ankieta dotyczy fenologii pszczelarskiej, gospodarki pasiecznej, chorób pszczół i wiedzy pszczelarskiej. Dodatkowo zamieszczono również pytania na temat wpływu pandemii COVID-19 na Państwa działalność. Ankieta jest częścią zadania „Monitorowanie fenologiczno-rolniczych warunków stacjonowania pasiek” i jest  kontynuacją badań prowadzonych w  Zakładzie Pszczelnictwa od 1958 roku. Celem badań jest obserwowanie zmian  w polskim pszczelarstwie m.in. w kontekście zmian w przyrodzie i rolnictwie związanych ocieplaniem klimatu. Proszę również o rozpowszechnianie ankiety wśród pszczelarzy.

Ankieta on-line dostępna jest pod adresem https://ankietapszczelarska.pl

Ankietę można wypełnić anonimowo zajmuje to około 20 minut. Zachęcam do udziału w badaniach, ponieważ ich wartość  zależy od liczby respondentów.

Z wyrazami szacunku dr hab. Dariusz Gerula koordynator projektu
 
  


Mechanizmy PROW z których mogą korzystać pszczelarze

Podmioty prowadzące działalność pszczelarską mogą korzystać z możliwości wsparcia w ramach mechanizmów pomocowych wdrażanych przez ARiMR.

Niżej publikujemy informacje otrzymane przez PZP z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Prosimy zwrócić uwagę na terminy realizacji.

Instrumentem realizacji polityki Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich
jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

, w którym określone zostały cele, priorytety i zasady dotyczące korzystania z poszczególnych działań oraz podziałań. Warunki i tryb przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach działań i poddziałań objętych Programem określa ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r., poz. 182).

Wśród działań / poddziałań PROW 2014-2020, które można wskazać jako dostępne dla pszczelarzy 

są:

Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych – Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar D

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników – wnioski można składać do 29 maja 2021 r.

Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw – wnioski można składać do 29 maja 2021 r.

Ponadto w informacji udzielonej przez ARiMR odczytać można, iż dla szczegółowego zapoznania się z zasadami przyznawania pomocy oraz wymogami stawianymi przed podmiotami ubiegającymi się o przyznanie pomocy w ramach działania Współpraca sugeruje się zapoznanie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 80 i 2399).

Cenną pomocą w zakresie tworzenia grup operacyjnych, określeniu zakresu ich działania

w kontekście wymogów ww. rozporządzenia oraz wsparciem w procesie ubiegania się

o przyznanie pomocy w ramach omawianego działania będzie także kontakt z brokerami innowacji działającymi w ramach SIR. Ich lista znajduje się na stronie: https://sir.cdr.gov.pl/lista-brokerow-caly-kraj/.

Ze szczegółowymi informacjami na temat wdrażanych instrumentów wsparcia współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej oraz finansowanego ze środków krajowych można zapoznać się na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, adres: www.arimr.gov.pl. Wśród materiałów znajdują się kryteria dostępu do środków finansowych, wymagania stawiane podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy, akty prawne, wzory dokumentacji aplikacyjnej oraz instrukcje i wiele innych danych. Wątpliwości interpretacyjne, które będą pojawiać się podczas analizy publikowanych informacji można na bieżąco konsultować pod bezpłatnym numerem infolinii 800 38 00 84

  a także kontaktując się z oddziałem regionalnym czy biurem powiatowym Agencji
. (dodano 30.04.21 r.)Ogłoszenia Zarządu RZP

 
           

Konkurs fotograficzny:

Serdecznie zapraszamy wszystkich pszczelarzy  

i ich rodziny do wzięcia udziału 

w konkursie fotograficznym 

PASIEKA W OBIEKTYWIE”

W roku 2021 Zarząd RZP "Ziemi Piotrkowskiej" organizuje nowy konkurs "Pasieka w obiektywie" - szczegóły i regulamin konkursu w zakładce Konkursy
  


 
COVID 19

            

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że kwestie zakazu przemieszczania się na obszarze kraju w zawiązku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491), zmienione w dniu 24 marca br. (Dz. U. poz. 522) w związku z wprowadzaniem kolejnych ograniczeń. Zgodnie z obowiązującymi na dzień dzisiejszy przepisami ww. rozporządzenia w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze. Zgodnie z wyjątkami wskazanymi w rozporządzeniu zakaz ten nie dotyczy m.in. przemieszczania się danej osoby w celu wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych. W przypadku osób objętych kwarantanną domową, zgodnie z § 2 ust. 8 wyżej przywołanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, w których ma być obowiązkowa kwarantanna, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub inny upoważniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego państwowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach decyduje o skróceniu lub zwolnieniu z obowiązku jej odbycia. W związku z tym w sprawach dotyczących odbywania kwarantanny, pszczelarz powinien kontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, właściwą ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu tego pszczelarza.

   
  Waldemar Guba
 

Dyrektor
Departamentu Przetwórstwa i Rynków Rolnych

pełny tekst pisma MR do prezydenta PZP - plik pdf
 


Święto Pszczelarzy

 
 

 
Akcja plakatowa: Rolniku nie truj pszczół

Stosowanie środków ochrony roślin niesie ze sobą wiele zagrożeń dla owadów zapylających, w tym dla pszczół miodnych. W praktyce ich stosowania popełnianych jest wiele błędów, np. niezachowanie ostrożności, nieodpowiednia pora oprysku (w trakcie lotów pszczół) i w czasie pełni kwitnienia rośliny, dawkowanie większe niż jest to zalecane przez producenta, stosowanie kilku preparatów w jednym oprysku czy wybieranie bardziej toksycznych. W tym kontekście konieczne staje się podejmowanie działań służących ochronie owadów zapylających i kreowania postaw przyjaznych pszczołom.

do pobrania plakat pdf

  

 

pasieki

Poniedziałek, Czerwiec 27, 2022