Strona Gwna

 
Kilka sw refleksji z Walnego Zjazdu Delegatw Polskiego Zwizku Pszczelarskiego.
Na wstpie pragn zaznaczy, e jest to moja osobista refleksja nie konsultowana z nikim, do ktrej
mam prawo jako uczestnik Zjazdu i Wiceprezydent PZP. Nie mog powiedzie, abym by zbudowany
przebiegiem Zjazdu, ktry okaza si mao twrczy i podobny do poprzednich zjazdw PZP. Okazao
si, e Szanowni Delegaci przyjechali na Zjazd z gry przyjt opcj upokorzenia i skompromitowania
obecnego Zarzdu. Ja oczywicie rozumiem argumenty wytykajce bdne decyzje Zarzdu i nie
uciekam od odpowiedzialnoci, jednak nie widziaem ani jednej sprawy z roku 2023, ktra okazaaby
si niewaciwa, bdna czy lekkomylna. Na nieliczne podnoszone wtpliwoci i pytania dotyczce
roku 2023 odpowiedziaem publicznie przed Delegatami. Ale fakt ten nie by najwaniejsz spraw
poruszan na Zjedzie i budzc najwiksze emocje. Najwiksze emocje budzia sprawa zatrudnienia
byego Prezydenta i to nie tylko na biec kadencj, ale rwnie na jeszcze wczeniejsz. Generalnie
wikszo zarzutw dotyczya formy i zasad zatrudnienia Prezydenta PZP. Ale jak zarzd
zaproponowa zjazdowi dyskusj na ten temat w porzdku obrad, bo zdawa sobie spraw z
koniecznoci naprawy tego stanu rzeczy, to Delegaci w swojej zapalczywoci wyrzucili ten punkt z
porzdku obrad. W rezultacie tego, bdziemy jako PZP porusza si w obowizujcym do tej pory
systemie prawnym okrelonym uchwa Zjazdu, chyba z roku 2021.
Zarzuty Komisji Rewizyjnej nie byy dla mnie niespodziank. Od lat wiadomo, e Dom Pszczelarza w
Kamiannej to przysowiowy gorcy kartofel dla zarzdu. Strata jaka zosta wykazana nie podlega
dyskusji, ale czy mona byo zrobi co wicej w tym temacie? By moe, ale tego nam si nie udao.
Drugi wany punkt sprawozdania komisji, to sprawa zatrudnienia byego Prezydenta i
nieprawidowoci z tym zwizanych. Jako czonek zarzdu nie miaem wiedzy o wykazywanych przez
Niego nadgodzinach, ale w toku dochodzenia prokuratorskiego ujrzelimy drugie dno tej sytuacji. Czy
jednak powinno si t spraw zaatwia z udziaem prokuratury, ktra na marginesie umorzya
spraw nie doszukujc si znamion czynu zabronionego, tj. dziaania na szkod zwizku. Ale echa tej
sytuacji obiegy rodowiska pszczelarskie w caej Polsce rzucajc niekorzystne wiato na cay nasz
Zwizek, ku zadowoleniu naszych oponentw. Wszystkie te sprawy zarzutw dla byego Prezydenta
powinien wyjani byy Prezydent, ktrego na zjedzie nie byo, a tak cay al i pretensje Delegatw
za t sytuacj spad na pozostaych czonkw zarzdu. W rezultacie nie otrzymalimy absolutorium.
Jednak trzeba zauway, e praktycznie przez wikszo roku zarzd spoecznie funkcjonowa bez
Prezydenta i robi wszystko co w jego mocy aby realizowa zadania statutowe postawione przed
zarzdem. Skoro jednak nie nadajemy si na penienie funkcji w zarzdzie PZP, to dlaczego jeszcze
zostalimy zarzdem? Bardzo bolesne byy sowa, e jeli mamy cho odrobin honoru, to
powinnimy poda si do dymisji. Gdyby rzeczywicie zarzd podj jakiekolwiek race decyzje na
szkod zwizku, to takie zachowanie byoby wskazane. Jednake jeli nie byo takich zdarze, to takie
wezwanie byo po prostu nie na miejscu. Moim zdaniem honorem byo stanicie przed Delegatami i
wyjanianie poszczeglnych kwestii. Rwnie z jednym stwierdzeniem Komisji Rewizyjnej nie mog
si zgodzi, a mianowicie, e zarzd prowadzi i prowadzi samowol finansow. To nie miao miejsca i
nie zostao wykazane w sprawozdaniu komisji, wic takie stwierdzenie jest te nie na miejscu.
Podsumowujc moje osobiste refleksje z Walnego Zjazdu Delegatw odnosz wraenie, e Delegaci
przyjechali na zjazd z gry ustalon tez i adne argumenty nie potrafiy zmieni ich nastawienia. Na
potwierdzenie tych sw mog przytoczy fakt, e w swoim negatywnym amoku nie przyjto
preliminarza wpyww i wydatkw, z ktrego Delegaci mogliby na kolejnym zjedzie rozliczy zarzd.
Ale bez preliminarza zarzd nie moe przecie funkcjonowa, wic po drobnej korekcie przyjto
poprawiony preliminarz i w rezultacie bdziemy mogli si wykaza w kolejnym roku, ktry nie bdzie
wcale atwiejszy.
Zbigniew Kotowski – Wiceprezydent PZP

   Regionalny Zwizek Pszczelarzy „Ziemi Piotrkowskiej”
 

Skupia pszczelarzy z terenu powiatw: piotrkowskiego, bechatowskiego, radomszczaskiego, opoczyskiego, tomaszowskiego, dzkiego wschodniego w wojewdztwie dzkim oraz koneckiego w wojewdztwie witokrzyskim.  Swym zasigiem obejmuje w wikszoci teren byego wojewdztwa piotrkowskiego. W skad Regionalnego Zwizku Pszczelarzy „Ziemi Piootrkowskiej” wchodzi 18 k terenowych.


Informacja PZP

Pomoc na przezimowanie pni pszczelich

Na podstawie 13zf rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegowego zakresu i sposobw realizacji niektrych zada Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z pn. zm.), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy dla pszczelarzy, bdcych podmiotami prowadzcymi dziaalno nadzorowan w zakresie utrzymywania pszcz wpisanych do rejestru, o ktrym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzt oraz zwalczaniu chorb zakanych zwierzt, (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075 t.j.).

Przedmiotowa pomoc udzielana jest pszczelarzom na utrzymanie pszcz w okresie bezpoytkowym oraz w sezonie jesienno-zimowym. Pomoc jest przeznaczona do przezimowanych pni pszczelich.

Beneficjantem programu moe by pszczelarz:

- ktremu zosta nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisw o krajowym systemie ewidencji producentw, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wnioskw o przyznanie patnoci, tzw. numer EP;

- ktry prowadzi dziaalno nadzorowan w zakresie utrzymywania pszcz wpisanych do rejestru, o ktrym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzt oraz zwalczaniu chorb zakanych zwierzt.

Agencja udziela ww. pomocy finansowej na podstawie wniosku pszczelarza, zoonego do waciwego Biura Powiatowego Agencji ze wzgldu na miejsce zamieszkania lub siedzib pszczelarza, na formularzu opracowanym i udostpnionym przez Agencj na jej stronie internetowej.

Nabr wnioskw trwa od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja roku, za ktry skadany jest wniosek.

Do wniosku naley doczy:

1) zawiadczenie powiatowego lekarza weterynarii waciwego ze wzgldu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu pszczelarza do rejestru, o ktrym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzt oraz zwalczaniu chorb zakanych zwierzt, oraz o aktualnej liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w ktrym ten pszczelarz ubiega si o pomoc,

2) zawiadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.

Pomoc dla podmiotw prowadzcych dziaalno nadzorowan w zakresie utrzymywania pszcz ustala si w formie dotacji do kadej przezimowanej rodziny pszczelej. Od 2023 r.  stawka dotacji wynosi 50 z na rodzin pszczel na rok.

Wysoko pomocy, ustala si jako iloczyn liczby przezimowanych rodzin pszczelich wskazanych we wniosku o pomoc finansow, przy czym liczba ta nie moe by wysza ni wskazana w zawiadczeniu powiatowego lekarza weterynarii oraz stawki pomocy na jedn przezimowan rodzin pszczel.

Budet programu wynosi 80 mln z na rok.

W przypadku, gdy ze zoonych wnioskw bdzie wynikao, e zapotrzebowanie na pomoc przekracza cznie kwot budetu programu na dany rok, do obliczenia wysokoci tej pomocy zostanie zastosowany wspczynnik korygujcy. Wspczynnik korygujcy stanowi iloraz kwoty budetu programu na dany rok i kwoty rwnej zapotrzebowaniu na t pomoc wynikajcej ze zoonych wnioskw.

Informacja o naborze na dany rok wraz z formularzem wniosku o pomoc finansow dla pszczelarzy, bdcych podmiotami prowadzcymi dziaalno nadzorowan w zakresie utrzymywania pszcz wpisanych do rejestru, o ktrym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzt oraz zwalczaniu chorb zakanych zwierzt, publikowana jest na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem:

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-krajowa.

 

W przypadku pyta dotyczcych pomocy na przezimowanie pni pszczelich prosz o kontakt z Departamentem Wsparcia Krajowego pod nr tel. 22 318 48

 

 

 

Konkurs "Pszczelarz roku"

 

Zarzd Polskiego Zwizku Pszczelarskiego ogasza IX edycj konkursu

"Pszczelarz roku"
Do pobrania -regulamin konkursu - ankieta zgoszeniowa
(dodano 11.06.23 r.)

 

 Fina konkursu fotograficznego ,,Pasieka w obiektywie.”


Zaproszeni gocie


        W pitek 10 lutego 2023 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Koskich rozstrzygnito ponadregionalny II Konkurs Fotograficzny „Pasieka w Obiektywie”. 
Konkurs by organizowany dla amatorw, ktrzy pasjonuj si zdjciami, pszczelarstwem. Po raz pierwszy by zrobiony dla mieszkacw dwch wojewdztw i poszerzony oglnopolsko […] Chcielimy zwrci uwag na pszczo i na rodowisko. Nie byo reguy co ma by na zdjciach, to bya forma swobodna. Wydaje mi si, e to co dotaro do nas jest bardzo szerokie, mamy tu ule tradycyjne a po zdjcia rolin miododajnych” – mwi nam Jzef Koaczek, wiceprezes Regionalnego Zwizku Pszczelarzy Ziemi Piotrkowskiej, gwny organizator konkursu.
      Podczas gali wieczcej plebiscyt pojawili si gocie: wiceminister finansw Sebastian Skuza, Prezydent PZP Zbigniew Kotowski, Przewodniczcy Sejmiku Wojewdztwa witokrzyskiego Andrzej Pru, starosta piotrkowski Piotr Wojtysiak, starosta konecki Grzegorz Piec, wjt gminy Fakw Henryk Konieczny wraz ze skarbnikiem gminy Ann Wajnberger., oraz organiatorzy Prezes RZP Stanisaw Bl, Prezes ZP Kazimierz Rej. To wanie gocie dokonywali wrczenia nagrd najlepszym fotografom amatorom. Gratulowali im take talentu oraz pasji.
      Wiceminister Skuza przy okazji otrzyma te z rk Prezydenta PZP Zbigniewa Kotowskiego od Regionalnego Zwizku Pszczelarzy Ziemi Piotrkowski tytu „Przyjaciela pszczelarzy” -„Bardzo dzikuj i powiem dlaczego to dla mnie wielki zaszczyt. A tym wikszy po tym co dzi usyszaem. Definicje pszcz: mdre, pracowite, a dodam jeszcze, e zorganizowane, z okrelon hierarchi i porzdkiem. Nie ma chyba wikszego porzdku jak w ulu. Co mog doda to, e mona powiedzie i czsto mwi: nowoczesno i tradycja. Bez tej tradycji nie byoby nowoczesnoci […] Tym bardziej mio mi tu by z Pastwem, e ta tradycja nie zamiera, s namacalne tego efekty” – przemawia wiceminister.
      Wyrnione prace mona byo take podziwia na specjalnie przygotowanej na t okoliczno wystawie. Zobaczy moglimy wic zarwno fotografie pszcz, jak i caych uli oraz pasiek. Imprez uatrakcyjni kol. Jzef Zysk uczestnik konkursu w tradycyjnym mundurze marszaka Pisudskiego, ktrty wrczy kol. Jzefowi Koaczkowi medal za pomoc w gromadzeniu pamitek po Pisudzkim.
       Jury w skadzie: Beata Gonerka, Pawe Kubiak, Adam Wawrzyczak, Gabriela Konopka i Iwona odo nagrodzio i wyrnio w sumie kilkanacie osb. Za najlepsz prac uznano za fotografi autorstwa Stanisawa lzakiewicza prezentujc star bar i Rafa Goworka pszczoy pijce wod na citym drzewie.

III miejsce: ex aequo – Wiktoria Badek; Marcin Joczyk
II miejsce: ex aequo – Anna Olejniczak; Stanisaw Jastrzbski
I miejsce: Stanisaw lzakiewicz
Grand Prix : Rafa Goworek

W imieniu organizatorw Jzef Koaczek
Raporty bada


 


 

Realizacja interwencji w sektorze pszczelarskim w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027
pismo ARiMR - czytaj

 


 

Ogoszenia Zarzdu Regionalnego Zwizku Pszczelarzy "Ziemi Piotrkowskiej":

     Dnia19.09.2022 r. w Bratoszewicach pomidzy dzkim Orodkiem Doradztwa Rolniczego, a Regionalnym Zwizkiem Pszczelarzy „Ziemi Piotrkowskiej”  zawarto „POROZUMIENIE O WSPӣPRACY”. Umow podpisali: ze strony ODR w Bratoszewicach - Zastpca Dyrektora Wodzimierz Lewandowski, ze strony RZP „ZP” Wiceprezes Zarzdu Jzef Szczepan Olejniczak.
      Celem  porozumienia jest nawizanie wsppracy  na rzecz wymiany informacji, dowiadcze, promocji innowacyjnych rozwiza w zakresie pszczelarstwa oraz wsparcia przy tworzeniu i realizacji nowych projektw zwizanych z pszczelarstwem na czas nieokrelony.

sprawozdanie -plik 
dodano 20.12.22 r.

 


 

INKUBATOR


wito Pszczelarzy

      Wznowi dziaalno Inkubator Przedsibiorczoci Pszczelarzy w Wolborzu (istnieje moliwo suszenia pyku, wytopu wosku, wyrobu wzy itp.) blisze informacje u kol. Lecha Gospodarczyka tel: 697995016
(dodano 30.06.22 r.)

 


Akcja plakatowa: Rolniku nie truj pszcz

     Stosowanie rodkw ochrony rolin niesie ze sob wiele zagroe dla owadw zapylajcych, w tym dla pszcz miodnych. W praktyce ich stosowania popenianych jest wiele bdw, np. niezachowanie ostronoci, nieodpowiednia pora oprysku (w trakcie lotw pszcz) i w czasie peni kwitnienia roliny, dawkowanie wiksze ni jest to zalecane przez producenta, stosowanie kilku preparatw w jednym oprysku czy wybieranie bardziej toksycznych. W tym kontekcie konieczne staje si podejmowanie dziaa sucych ochronie owadw zapylajcych i kreowania postaw przyjaznych pszczoom.

do pobrania plakat pdf

 

pasieki

roda, 22 Maj 2024

Pytanie ankieta?