Konkursy

Serdecznie zapraszamy wszystkich pszczelarzy
i ich rodziny do wzicia udziau
w konkursie fotograficznym
PASIEKA W OBIEKTYWIE”

Regulamin
II konkursu  fotograficznego
„PASIEKA W OBIEKTYWIE”

ORGANIZATOR KONKURSU:

         Organizatorem konkursu jest Regionalny Zwizek Pszczelarski w Piotrkowie Trybunalskim i witokrzyski Zwizek Pszczelarski w Kielcach we wsppracy z witokrzyskim Orodkiem Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.

I. CELE KONKURSU:

 1. Pokazanie pasiek i pszczelarzy z terenu dziaania Zwizku, utrwalenie ich nazw i wygldu.
 2. Uwraliwianie osoby fotografujcej na pikno pasiek i przyrody.
 3. Rozwijanie umiejtnoci posugiwania si aparatem fotograficznym.
 4. Uwiadomienie ludziom faktu, e fotografie stanowi wspania form dokumentowania rnych wydarze i ciekawych obiektw, take w pasiekach.
II. ZASADY UDZIAU W KONKURSIE:
 1. Konkurs przeznaczony jest dla pszczelarzy, ich rodzin i znajomych.
 2. Zadaniem uczestnikw konkursu jest zrobienie zdjcia na ktrym bdzie uwieczniona pasieka lub elementy pasieki (ule figuralne, kwiaty, pszczoy, mid, stare ule, itp.), znajdujce si w najbliszej okolicy, w ogrodzie przed domem, na dziace, na balkonie.
 3. Format zdjcia – dowolny.
 4. Do kadego zdjcia powinna by doczona metryczka zawierajca: imi i nazwisko, krtki opis miejsca, w ktrym zostao wykonane zdjcie.
 5. Kady uczestnik konkursu moe przesa maksymalnie 3 zdjcia.
 6. Laureatw konkursu wyoni Komisja Konkursowa powoana przez Zarzd Regionalnego Zwizku Pszczelarzy w Piotrkowie Tryb.
 7. Laureaci zostan powiadomieni o wynikach niezwocznie po rozstrzygniciu konkursu.
 8. Nadesanie zdj stanowi jednoczenie owiadczenie, e nie naruszaj one praw osb trzecich, w szczeglnoci nie naruszaj ich praw majtkowych i osobistych praw autorskich.
III. MIEJSCE I TERMIN PRZESYANIA PRAC:

 1. Zdjcia naley przysya na adres e-mail: jozefkolaczek@onet.pl.
 2. Prace prosimy przesya w terminie do 1.12.2022 r.
IV.  INNE:
 1. Udzia w konkursie jest jednoznaczny z nieodpatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na nastpujcych polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakadzie, uywania w Internecie oraz w innych formach utrwale nadajcych si do rozpowszechniania (np. noniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamici komputera) a take zaprezentowania prac podczas rozdania nagrd.
 2. Uczestnik pokrywa wszystkie koszty zwizane z udziaem w konkursie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie konkursu.
 4. Osoby nadsyajce prace konkursowe wyraaj zgod na przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (oglne rozporzdzenie o ochronie danych / Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
 5. Szczegowych informacji w sprawach zwizanych z organizacj i przeprowadzeniem konkursu udziela Koordynator konkursu:

Jzef Koaczek / tel. 660 553 661
Za organizatorw
Jzef Koaczek

 

   Konkurs - Pszczelarz Roku

Zarzd Regionalnego Zwizku Pszczelarzy "Ziemi Piotrkowskiej" organizuje nowy konkurs - Pszczelarz Roku. Ankiet zgoszeniow znajdziesz - tutaj (doc)
Dodatkowych informacji udziela kol. J. Koaczek tel. 660553661
Zarzd Regionalnego Zwizku Pszczelarzy "Ziemi Piotrkowskiej" corocznie organizuje konkursy na najadniejsz pasiek oraz inowacje sprztu pszczelarskiego. Zapraszamy do udziau w tych konkursach, oraz o zgaszane uczestnikw przez prezesw k terenowych. Zasady przeprowadzania wymienionych konkursw przedstawiamy w poniszych regulaminach:


1. Regulamin na Najadniejsz pasiek w rejonie dziaania Regionalnego Zwizku Pszczelarzy "Ziemi Piotrkowskiej"

 1. Konkurs  jest imprez  majc na celu promocj  najadniejszych pasiek w regionie.
 2. Organizatorem Konkursu jest Regionalny Zwizek Pszczelarski w Piotrkowie Trybunalskim.
 3. Organizator Konkursu powouje koordynatora, ktry jest odpowiedzialny za organizacj i poprawne przeprowadzenie konkursu oraz wspdziaanie z partnerami organizacyjnymi.
 4. Rozstrzygnicie Konkursu odbdzie si w  miesicu lipcu.
 5. Oficjalne ogoszenie wynikw i uhonorowanie laureatw odbdzie si  w czasie trwania uroczystoci pszczelarskich. O terminie i miejscu uczestnicy zostan powiadomieni telefonicznie.
 6. W Konkursie mog uczestniczy  czonkowie Regionalnego Zwizku Pszczelarzy w Piotrkowie Trybunalskim.
 7. Jury Konkursu skada si z 3 osb wydelegowanych przez zwizek.
 8. Zgoszenie do Konkursu odbywa si poprzez Prezesw koa do ktrego naley czonek.
 9. O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje termin  zgoszenia. Termin przyjcia zgosze upywa 10 kwietnia danego roku. O  kontroli pasiek przez Jury konkursu pszczelarze zostan powiadomieni telefonicznie.
 10. Zgoszone  przez uczestnikw Konkursu pasieki  bd udokumentowane fotograficznie i mog by wykorzystane do promocji w prasie zwizkowej lub lokalnej lub innej formie bez powiadomienia waciciela pasieki.
 11. Czonkowie komisji nie mog by uczestnikami Konkursu.
 12. Uczestnicy zgaszajcy si do Konkursu zobowizani s wypeni i podpisa Kart zgoszenia  pasieki.
 13. Komisja Konkursowa dokona oceny na specjalnie przygotowanych arkuszach ocen wedug systemu punktowego.
 14. Po zakoczeniu Konkursu oraz obliczeniu punktw zostanie sporzdzony protok, ktry bdzie zawiera nastpujce informacje: imi i nazwisko zwycizcw,  miejsce stacjonowania pasieki.
 15. Nagrodami w konkursie s puchary i dyplomy.
 16. Regulamin niniejszy wchodzi w ycie z dniem jego ogoszenia.

   2. Regulamin Konkursu na  innowacje sprztu pszczelarskiego przez czonkw Regionalnego Zwizku Pszczelarzy "Ziemi Piotrkowskiej"

 1. Konkurs jest imprez promujc udoskonalenia sprztu pszczelarskiego, majc na celu rozpropagowanie go wrd pszczelarzy zwizku.
 2. Organizatorem Konkursu jest Regionalny Zwizek Pszczelarzy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
 3. Organizator Konkursu powouje koordynatora – Konkursu, ktry jest odpowiedzialny za organizacj i poprawne jego przeprowadzenie.
 4. Rozstrzygnicie Konkurs odbdzie si w miesicu lipcu.
 5. Oficjalne ogoszenie wynikw i uhonorowanie laureatw odbdzie si w czasie trwania uroczystoci pszczelarskich. O terminie i miejscu uczestnicy zostan powiadomieni telefonicznie.
 6. W Konkursie mog uczestniczy czonkowie Regionalnego Zwizku Pszczelarzy.
 7. Jury Konkursu skada si z 3 osb wydelegowanych przez zwizek. Czonkowie komisji nie mog by uczestnikami Konkursu.
 8. Zgoszenie do Konkursu odbywa si poprzez Prezesw koa do ktrego naley czonek lub osobicie przez osob posiadajc inowacyjny sprzt.
 9. Zgoszony przez uczestnikw Konkursu sprzt bdzie udokumentowany fotograficznie i moe by wykorzystany do promocji w prasie zwizkowej lub lokalnej lub innej formie po wyraeniu zgody.
 10. Uczestnicy zgaszajcy si do Konkursu zobowizani s wypeni i podpisa Kart zgoszenia sprztu.
 11. Komisja Konkursowa dokona oceny na specjalnie przygotowanych arkuszach ocen podajc walory zgoszonego sprztu.
 12. Po zakoczeniu Konkursu zostanie sporzdzony protok, ktry bdzie zawiera nastpujce informacje: imi i nazwisko zwycizcy rodzaj innowacji, lokat.
 13. Nagrodami w Konkursie dla zwycizcw s puchary dla wyrnionych dyplomy.
 14. Regulamin niniejszy wchodzi w ycie z dniem jego ogoszenia.
konkurs