Wsparcie pszczelarstwa

Wymogi i numery rejestracji dotyczce pasieki i pszczelarzy

Numer weterynaryjny/numer wpisu do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii.

      Kada pasieka zgodnie z prawem musi by zgoszona do rejestru powiatowego lekarza weterynarii waciwego miejscowo ze wzgldu na jej lokalizacj na 30 dni przed planowanym rozpoczciem dziaalnoci. Pszczelarz otrzymuje na t okoliczno zawiadczenie z numerem rejestru. Szczegowo reguluje to Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzt oraz zwalczaniu chorb zakanych zwierzt, Dz. U. 2004 Nr 69 poz. 625 ze zmianami. Nadanym numerem moe posugiwa si tylko osoba lub osoby, wskazane w zawiadczeniu. Numer wydawany jest na konkretny adres lokalizacji pasieki w przypadku jej zmiany konieczne jest ponowne zgoszenie. Obowizkowi podlega rwnie zgoszenie zakoczenia uprzednio zgoszonej dziaalnoci. Bez spenienia tego warunku nie ma moliwoci zrzeszenia si w organizacjach pszczelarskich i ubiegania si o jakiekolwiek wsparcie dla prowadzonej dziaalnoci pszczelarskiej.

Numer EP – Ewidencja Producentw

       Numer ten jest wydawany przez waciw miejscowo we wzgldu na miejsce zamieszkania pszczelarza Agencj Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przypisany jest doywotnio do konkretnej osoby, nie wymaga aktualizacji w przypadku zmiany miejsca zamieszkania. Osoby, ktre po otrzymaniu nr EP zmieniy nazwisko, musz dokona aktualizacji danych w ARiMR. Otrzymuj go midzy innymi rolnicy pobierajcy dopaty bezporednie do prowadzonych upraw. Oznacza to, e jeli osoba pobiera lub pobieraa takie dopaty, ale przekazaa lub sprzedaa gospodarstwo, moe nadal posugiwa si tym numerem, rwnie na potrzeby dziaalnoci pszczelarskiej. Numerem tym moe posugiwa si tylko osoba, ktra ten numer otrzymaa, dotyczy to rwnie maonkw prowadzcych wsplne gospodarstwo lub gospodarstwa w tym pasieczne, musz mie nadane oddzielne numery. Rejestracja w Ewidencji Producentw jest warunkiem koniecznym do otrzymania wsparcia czy refundacji, ktrych patnikiem jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Numery: RHD – Rolniczy Handel Detaliczny i SB – Sprzeda Bezporednia.

     Po spenieniu okrelonych warunkw w tym tych zwizanych z wyposaeniem pracowni pszczelarskiej mona wystpi do waciwego miejscowo ze wzgldu na adres pracowni Powiatowego Lekarza Weterynarii o rejestracj i nadanie numeru RHD lub SB. Obowizek ten dotyczy wszystkich podmiotw wprowadzajcych do sprzeday produkty pochodzenia zwierzcego. Posiadanie jednego z nich uprawnia do ubiegania si o refundacj do zakupu matek, pakietw i odkadw pszczelich, oraz sprztu pszczelarskiego (dotyczy pszczelarzy posiadajcych 10 i wicej rodzin pszczelich). Numerami tymi moe posugiwa si tylko osoba lub osoby, ktre figuruj na wydanym zawiadczeniu. W przypadku zmiany adresu pracowni, konieczne jest ponowna jej rejestracja. Numery te s niezalene od lokalizacji czy rodzaju prowadzonej pasieki, pracownia moe znajdowa si na terenie innego powiatu ni pasieka.
Powysze numery maj w sobie zakodowane nastpujce informacje:

  • pierwsza para cyfr oznacza wojewdztwo;
  • druga para cyfr oznacza powiat na terenie danego wojewdztwa;
  • trzecia para cyfr:
    • liczba 35 oznacza RHD;
    • liczba 56 oznacza SB;
  • kolejne cyfry to numer nadany na terenie danego powiatu.

Opracowa: Wojciech Smarz
28.01.2024


WARUNKI UDZIAU W MECHANIZMIE „WSPARCIE RYNKU PRODUKTW PSZCZELICH” NA ROK PSZCZELARSKI 2021-2022

Wsparcie rynku produktw pszczelich - sezon 2020-2022- plik doc
Komisja Europejska w drodze decyzji wykonawczej nr 2019/974 z 12.06.2019 r. zaakceptowaa, opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2020–2022. Pomoc ta ma suy przede wszystkim poprawie jakoci miodu oraz wzmocnieniu poszczeglnych ogniw zwizanych z produkcj i zbytem produktw pszczelich.
 
Refundacji podlega bd koszty poniesione na realizacj nastpujcych dziaa:

1. Wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej.

2. Wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych – podlegaj mu pszczelarze, ktrzy maj co najmniej 10 pni, umieszczajcy na rynku produkty pszczele, zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa (np. w ramach sprzeday bezporedniej czy rolniczego handlu detalicznego) i pod warunkiem, e inwestycja w ramach Zakupu sprztu pszczelarskiego nie bdzie wspierana w innych dziaaniach objtych Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014–2020.
Refundowane bd wycznie koszty netto poniesione na zakup fabrycznie nowego specjalistycznego sprztu pszczelarskiego, tj.: miodarek, odstojnikw, dekrystalizatorw, stow do odsklepiania plastrw, suszarek do suszenia obny pykowych, topiarek do wosku, urzdze do kremowania miodu, refraktometrw, wzkw rcznych do transportu uli, wialni do pyku, uli lub ich elementw, poawiaczy pyku, sprztu do pozyskiwania pierzgi.
Maksymalna wysoko pomocy przekazanej jednemu odbiorcy kocowemu w ramach tego dziaania, w okresie jednego sezonu, nie moe przekroczy 70 z w przeliczeniu na jeden pie pszczeli i nie bdzie wysza ni 12.000 z.

Odbiorca kocowy zobowizany jest do:
– utrzymywania sprztu w naleytym stanie technicznym przez okres 5 lat, liczc od roku nastpujcego po roku, w ktrym zakoczono realizacj projektu;
– oznakowania zakupionego sprztu napisem KOWR – (rok zakupu) w sposb trway, umoliwiajcy jego jednoznaczn identyfikacj przez okres 5 lat;
– posiadania penej dokumentacji rdowej poniesionych kosztw przez okres 5 lat, liczc od roku nastpujcego po roku, w ktrym zakoczono realizacj projektu, a szczeglnie faktur/rachunkw oraz dokumentw potwierdzajcych dokonanie patnoci;
– ponoszenia odpowiedzialnoci materialnej wobec podmiotu uprawnionego, w przypadku nieprzestrzegania zobowiza umownych oraz niniejszych warunkw.

3. Wspieranie walki z warroz produktami leczniczymi weterynaryjnymi – wydatki poniesione (w okresie od 1 sierpnia danego roku do 31 lipca roku nastpnego) na zakup:
– produktw leczniczych weterynaryjnych warrozobjczych, pod warunkiem, e s dopuszczone do obrotu na terenie Polski
– produktw leczniczych weterynaryjnych do walki z warroz, zawierajcych substancje czynne wymienione w rozporzdzeniu Komisji (WE) z warroz produktami leczniczymi weterynaryjnymi – wydatki poniesione (w okresie od 1 sierpnia danego roku do 31 lipca roku nastpnego) na zakup:
– produktw leczniczych weterynaryjnych warrozobjczych, pod warunkiem, e s dopuszczone do obrotu na terenie Polski
– produktw leczniczych weterynaryjnych do walki z warroz, zawierajcych substancje czynne wymienione w rozporzdzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z 5 wrzenia 2008 r. – wycznie do pasiek, ktrych waciciele maj certyfikat produkcji metodami ekologicznymi.

4. Uatwienie prowadzenia gospodarki – podlegaj pszczelarze, producenci produktw pszczelich umieszczajcy na rynku produkty zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa (na przykad w ramach sprzeday bezporedniej czy rolniczego handlu detalicznego).
Refundacji podlegaj wydatki poniesione na zakup:

dla producentw produktw pszczelich majcych co najmniej 25 pni pszczelich:
– przyczep (lawet) do przewozu uli
– wag pasiecznych
– urzdze dwigowych do zaadunku i rozadunku uli

dla producentw produktw pszczelich majcych co najmniej 150 pni pszczelich:
– przyczep (lawet) do przewozu uli
– wag pasiecznych
– urzdze dwigowych do zaadunku i rozadunku uli
– adowarek, miniadowarek oraz innych wzkw samojezdnych do zaadunku i rozadunku uli.

Maksymalna wysoko pomocy przekazanej jednemu kocowemu odbiorcy (pszczelarzowi) w ramach tego dziaania, w okresie trwania KPWP (tj. w sezonach 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022) cznie nie przekroczy: 70 z w przeliczeniu na jeden pie pszczeli i nie bdzie wysza ni 12.000 z – w przypadku zakupu przyczep (lawet), wag pasiecznych i urzdze dwigowych do zaadunku i rozadunku uli (dla producentw produktw pszczelich majcych co najmniej 25 pni pszczelich); 100 z w przeliczeniu na jeden pie pszczeli i nie bdzie wysza ni 30.000 z – w przypadku zakupu wszystkich rodzajw urzdze do prowadzenia gospodarki wdrownej (dla producentw produktw pszczelich majcych co najmniej 150 pni pszczelich).Odbiorca kocowy zobowizany jest do:
• utrzymywania urzdze w naleytym stanie technicznym przez okres 5 lat, liczc od roku nastpujcego po roku, w ktrym
zakoczono realizacj projektu
• oznakowania urzdze napisem KOWR – (rok zakupu) w sposb trway, umoliwiajcy ich identyfikacj przez okres 5 lat
• w przypadku zakupu przyczep zarejestrowania zakupionych przyczep (lawet) zgodnie z obowizujcymi przepisami
– zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej (OC) posiadaczy pojazdw mechanicznych za szkody powstae w zwizku z ruchem tych pojazdw
• posiadania penej dokumentacji rdowej poniesionych kosztw przez okres 5 lat, liczc od roku nastpujcego po roku, w ktrym zakoczono realizacj projektu, a szczeglnie faktur/rachunkw oraz dokumentw potwierdzajcych dokonanie patnoci
• ponoszenia odpowiedzialnoci materialnej wobec podmiotu uprawnionego, w przypadku nieprzestrzegania zobowiza umownych oraz niniejszych warunkw
• poddania si wszelkim kontrolom dotyczcym realizacji projektu przeprowadzanym przez KOWR, inne upowanione instytucje, jak rwnie organy Komisji Europejskiej
• owiadczenia w umowie, i nie korzysta i nie bdzie korzysta z innych rde dofinasowania na zakup tego sprztu.

5. Pomoc na odbudow i popraw wartoci uytkowej pszcz – wydatki poniesione na zakup matek pszczelich pochodzcych z linii hodowlanych, dla ktrych prowadzone s ksigi i rejestry, z pasiek hodowlanych, gdzie prowadzona jest ocena przez podmiot upowaniony przez ministra waciwego do spraw rolnictwa, a take na zakup pakietw, odkadw z matkami pszczelimi pochodzcymi z linii hodowlanych pszcz, dla ktrych prowadzone s ksigi i rejestry, dokonanych wycznie na potrzeby gospodarstw pasiecznych.

Odbiorca matek, pakietw lub odkadw pszczelich w danym sezonie nie moe otrzyma wsparcia do ich zakupu cznie wicej ni 50% liczby aktualnie posiadanych przez niego pni pszczelich, w tym nie wicej ni 20% pakietw i odkadw pszczelich. Limitu 20% pakietw i odkadw pszczelich nie stosuje si do maych pasiek (do 6 pni pszczelich).

6. Wspieranie badania jakoci handlowej miodu oraz identyfikacja miodw odmianowych – wydatki poniesione (w okresie od 1 sierpnia danego roku do 31 lipca roku nastpnego) na wykonanie:
a) analiz fizyko-chemicznych miodu, okrelonych w Rozporzdzeniu MRiRW z 3 padziernika 2003 r. w sprawie szczegowych wymaga w zakresie jakoci handlowej miodu (DzU z 2003 r. nr 181, poz. 1773 z pn. zm.), tj.:
zawartoci wody, fruktozy i glukozy, sacharozy, substancji nierozpuszczalnych w wodzie, wolnych kwasw, 5 hydroksymetylofurfuralu (HMF), przewodnoci waciwej, liczby diastazowej (wg skali Schade)
b) analizy pykowej miodu.

Podmiotami uprawnionymi do refundacji poniesionych kosztw finansowych s organizacje pszczelarskie dziaajce w formie: zwizkw pszczelarskich, stowarzysze pszczelarzy, zrzesze pszczelarzy, spdzielni pszczelarskich, grup producentw rolnych – w zakresie dziaalnoci pszczelarskiej. Kocowymi beneficjentami wsparcia s producenci produktw pszczelarskich majcy pnie pszczele, wpisani do rejestru prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii.


nasze pasieki