opis....opis....

Wsparcie pszczelarstwa
WARUNKI UDZIAŁU W MECHANIZMIE „WSPARCIE RYNKU PRODUKTÓW PSZCZELICH” NA ROK PSZCZELARSKI 2021-2022


Wsparcie rynku produktów pszczelich - sezon 2020-2022- plik doc
Komisja Europejska w drodze decyzji wykonawczej nr 2019/974 z 12.06.2019 r. zaakceptowała, opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2020–2022. Pomoc ta ma służyć przede wszystkim poprawie jakości miodu oraz wzmocnieniu poszczególnych ogniw związanych z produkcją i zbytem produktów pszczelich.

Refundacji podlegać będą koszty poniesione na realizację następujących działań:

1. Wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej.

2. Wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych – podlegają mu pszczelarze, którzy mają co najmniej 10 pni, umieszczający na rynku produkty pszczele, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (np. w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego) i pod warunkiem, że inwestycja w ramach Zakupu sprzętu pszczelarskiego nie będzie wspierana w innych działaniach objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Refundowane będą wyłącznie koszty netto poniesione na zakup fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu pszczelarskiego, tj.: miodarek, odstojników, dekrystalizatorów, stołów do odsklepiania plastrów, suszarek do suszenia obnóży pyłkowych, topiarek do wosku, urządzeń do kremowania miodu, refraktometrów, wózków ręcznych do transportu uli, wialni do pyłku, uli lub ich elementów, poławiaczy pyłku, sprzętu do pozyskiwania pierzgi.

Maksymalna wysokość pomocy przekazanej jednemu odbiorcy końcowemu w ramach tego działania, w okresie jednego sezonu, nie może przekroczyć 70 zł w przeliczeniu na jeden pień pszczeli i nie będzie wyższa niż 12.000 zł.

Odbiorca końcowy zobowiązany jest do:
– utrzymywania sprzętu w należytym stanie technicznym przez okres 5 lat, licząc od roku następującego po roku, w którym zakończono realizację projektu;
– oznakowania zakupionego sprzętu napisem KOWR – (rok zakupu) w sposób trwały, umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację przez okres 5 lat;
– posiadania pełnej dokumentacji źródłowej poniesionych kosztów przez okres 5 lat, licząc od roku następującego po roku, w którym zakończono realizację projektu, a szczególnie faktur/rachunków oraz dokumentów potwierdzających dokonanie płatności;
– ponoszenia odpowiedzialności materialnej wobec podmiotu uprawnionego, w przypadku nieprzestrzegania zobowiązań umownych oraz niniejszych warunków.

3. Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi weterynaryjnymi – wydatki poniesione (w okresie od 1 sierpnia danego roku do 31 lipca roku następnego) na zakup:
– produktów leczniczych weterynaryjnych warrozobójczych, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na terenie Polski
– produktów leczniczych weterynaryjnych do walki z warrozą, zawierających substancje czynne wymienione w rozporządzeniu Komisji (WE) z warrozą produktami leczniczymi weterynaryjnymi – wydatki poniesione (w okresie od 1 sierpnia danego roku do 31 lipca roku następnego) na zakup:
– produktów leczniczych weterynaryjnych warrozobójczych, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na terenie Polski
– produktów leczniczych weterynaryjnych do walki z warrozą, zawierających substancje czynne wymienione w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z 5 września 2008 r. – wyłącznie do pasiek, których właściciele mają certyfikat produkcji metodami ekologicznymi.

4. Ułatwienie prowadzenia gospodarki – podlegają pszczelarze, producenci produktów pszczelich umieszczający na rynku produkty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego).

Refundacji podlegają wydatki poniesione na zakup:
dla producentów produktów pszczelich mających co najmniej 25 pni pszczelich:
– przyczep (lawet) do przewozu uli
– wag pasiecznych
– urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli
dla producentów produktów pszczelich mających co najmniej 150 pni pszczelich:
– przyczep (lawet) do przewozu uli
– wag pasiecznych
– urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli
– ładowarek, miniładowarek oraz innych wózków samojezdnych do załadunku i rozładunku uli.

Maksymalna wysokość pomocy przekazanej jednemu końcowemu odbiorcy (pszczelarzowi) w ramach tego działania, w okresie trwania KPWP (tj. w sezonach 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022) łącznie nie przekroczy: 70 zł w przeliczeniu na jeden pień pszczeli i nie będzie wyższa niż 12.000 zł – w przypadku zakupu przyczep (lawet), wag pasiecznych i urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli (dla producentów produktów pszczelich mających co najmniej 25 pni pszczelich); 100 zł w przeliczeniu na jeden pień pszczeli i nie będzie wyższa niż 30.000 zł – w przypadku zakupu wszystkich rodzajów urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej (dla producentów produktów pszczelich mających co najmniej 150 pni pszczelich).

Odbiorca końcowy zobowiązany jest do:
• utrzymywania urządzeń w należytym stanie technicznym przez okres 5 lat, licząc od roku następującego po roku, w którym
zakończono realizację projektu
• oznakowania urządzeń napisem KOWR – (rok zakupu) w sposób trwały, umożliwiający ich identyfikację przez okres 5 lat
• w przypadku zakupu przyczep zarejestrowania zakupionych przyczep (lawet) zgodnie z obowiązującymi przepisami
– zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów
• posiadania pełnej dokumentacji źródłowej poniesionych kosztów przez okres 5 lat, licząc od roku następującego po roku, w którym zakończono realizację projektu, a szczególnie faktur/rachunków oraz dokumentów potwierdzających dokonanie płatności
• ponoszenia odpowiedzialności materialnej wobec podmiotu uprawnionego, w przypadku nieprzestrzegania zobowiązań umownych oraz niniejszych warunków
• poddania się wszelkim kontrolom dotyczącym realizacji projektu przeprowadzanym przez KOWR, inne upoważnione instytucje, jak również organy Komisji Europejskiej
• oświadczenia w umowie, iż nie korzystał i nie będzie korzystał z innych źródeł dofinasowania na zakup tego sprzętu.

5. Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół – wydatki poniesione na zakup matek pszczelich pochodzących z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi i rejestry, z pasiek hodowlanych, gdzie prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, a także na zakup pakietów, odkładów z matkami pszczelimi pochodzącymi z linii hodowlanych pszczół, dla których prowadzone są księgi i rejestry, dokonanych wyłącznie na potrzeby gospodarstw pasiecznych.

Odbiorca matek, pakietów lub odkładów pszczelich w danym sezonie nie może otrzymać wsparcia do ich zakupu łącznie więcej niż 50% liczby aktualnie posiadanych przez niego pni pszczelich, w tym nie więcej niż 20% pakietów i odkładów pszczelich. Limitu 20% pakietów i odkładów pszczelich nie stosuje się do małych pasiek (do 6 pni pszczelich).

6. Wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych – wydatki poniesione (w okresie od 1 sierpnia danego roku do 31 lipca roku następnego) na wykonanie:
a) analiz fizyko-chemicznych miodu, określonych w Rozporządzeniu MRiRW z 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (DzU z 2003 r. nr 181, poz. 1773 z późn. zm.), tj.:
zawartości wody, fruktozy i glukozy, sacharozy, substancji nierozpuszczalnych w wodzie, wolnych kwasów, 5 hydroksymetylofurfuralu (HMF), przewodności właściwej, liczby diastazowej (wg skali Schade)
b) analizy pyłkowej miodu.

Podmiotami uprawnionymi do refundacji poniesionych kosztów finansowych są organizacje pszczelarskie działające w formie: związków pszczelarskich, stowarzyszeń pszczelarzy, zrzeszeń pszczelarzy, spółdzielni pszczelarskich, grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej. Końcowymi beneficjentami wsparcia są producenci produktów pszczelarskich mający pnie pszczele, wpisani do rejestru prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii.


nasze pasieki