opis....opis....

Konkursy

Serdecznie zapraszamy wszystkich pszczelarzy  

i ich rodziny do wzięcia udziału 

w konkursie fotograficznym 

PASIEKA W OBIEKTYWIE” 

CELE KONKURSU:
• Poznawanie pasiek i pszczelarzy z terenu działania Związku, utrwalenie ich nazw i wyglądu
• Uwrażliwianie osoby fotografujące na piękno pasiek i przyrody
• Rozwijanie umiejętności posługiwania się aparatem fotograficznym
• Uświadomienie ludziom faktu, że fotografie stanowią wspaniałą formę dokumentowania różnych wydarzeń i ciekawych obiektów, także w pasiekach

ORGANIZATOR KONKURSU:
• Organizatorem konkursu jest Regionalny Związek Pszczelarski w Piotrkowie Trybunalskim
• Udział w konkursie jest bezpłatny

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
• Konkurs przeznaczony jest dla pszczelarzy i ich rodzin i znajomych
• Zadaniem uczestników konkursu jest zrobienie zdjęcia na którym będzie uwieczniona pasieka lub elementy pasieki (ule figuralne, kwiaty, pszczoły, miód itp.), które  można spotkać w najbliższej okolicy, w ogrodzie przed domem, na działce, na balkonie.

• Zdjęcie powinno być zdjęciem autorskim!
• Format zdjęcia – dowolny

• Zdjęcia prosimy przysyłać na adresy e-mail lub przesłać na zdjęciu listem

• Do każdego zdjęcia powinna być dołączona metryczka zawierająca: imię i nazwisko , krótki opis miejsca, w którym zostało wykonane zdjęcie
• Każdy uczestnik konkursu przesyła do 3-ch zdjęć
• Prace prosimy przesyłać do 25 maja 2021 roku (ze względu na epidemię termin może ulec zmianie )
• Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), a także zaprezentowania prac podczas rozdania nagród. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych
• O wyłonieniu zwycięzców zadecyduje Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Regionalnego Związku Pszczelarzy w Piotrkowie Trybunalskim

    


   Konkurs - Pszczelarz Roku

Zarząd Regionalnego Związku Pszczelarzy "Ziemi Piotrkowskiej" organizuje nowy konkurs - Pszczelarz Roku. Ankietę zgłoszeniową znajdziesz - tutaj (doc)
Dodatkowych informacji udziela kol. J. Kołaczek tel. 660553661


Zarząd Regionalnego Związku Pszczelarzy "Ziemi Piotrkowskiej" corocznie organizuje konkursy na najładniejszą pasiekę oraz inowacje sprzętu pszczelarskiego. Zapraszamy do udziału w tych konkursach, oraz o zgłaszane uczestników przez prezesów kół terenowych. Zasady przeprowadzania wymienionych konkursów przedstawiamy w poniższych regulaminach:


1. Regulamin na Najładniejszą pasiekę w rejonie działania Regionalnego Związku Pszczelarzy "Ziemi Piotrkowskiej"

1. Konkurs  jest imprezą  mającą na celu promocję  najładniejszych pasiek w regionie.

2. Organizatorem Konkursu jest Regionalny Związek Pszczelarski w Piotrkowie Trybunalskim. 

3. Organizator Konkursu powołuje koordynatora, który jest odpowiedzialny za organizację i poprawne przeprowadzenie konkursu oraz współdziałanie z partnerami organizacyjnymi.

4.Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w  miesiącu lipcu.

5.Oficjalne ogłoszenie wyników i uhonorowanie laureatów odbędzie się  w czasie trwania uroczystości pszczelarskich. O terminie i miejscu uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

6. W Konkursie mogą uczestniczyć  członkowie Regionalnego Związku Pszczelarzy w Piotrkowie Trybunalskim.

7. Jury Konkursu składa się z 3 osób wydelegowanych przez związek.

8. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się poprzez Prezesów koła do którego należy członek. 

9.O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje termin  zgłoszenia. Termin przyjęcia zgłoszeń upływa 10 kwietnia danego roku. O  kontroli pasiek przez Jury konkursu pszczelarze zostaną powiadomieni telefonicznie.

 10.  Zgłoszone  przez uczestników Konkursu pasieki  będą udokumentowane fotograficznie i mogą być wykorzystane do promocji w prasie związkowej lub lokalnej lub innej formie bez powiadomienia właściciela pasieki.

 11. Członkowie komisji nie mogą być uczestnikami Konkursu.

12. Uczestnicy zgłaszający się do Konkursu zobowiązani są wypełnić i podpisać Kartę zgłoszenia  pasieki.

13. Komisja Konkursowa dokona oceny na specjalnie przygotowanych arkuszach ocen według systemu punktowego.

14. Po zakończeniu Konkursu oraz obliczeniu punktów zostanie sporządzony protokół, który będzie zawierał następujące informacje: imię i nazwisko zwycięzców,  miejsce stacjonowania pasieki.

15. Nagrodami w konkursie są puchary i dyplomy.

16. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

   2. Regulamin Konkursu na  innowacje sprzętu pszczelarskiego przez członków Regionalnego Związku Pszczelarzy "Ziemi Piotrkowskiej"

1. Konkurs  jest imprezą promującą  udoskonalenia sprzętu pszczelarskiego, mającą na celu  rozpropagowanie go wśród pszczelarzy związku.

2. Organizatorem Konkursu jest Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim.  

3. Organizator Konkursu powołuje koordynatora –  Konkursu, który jest odpowiedzialny za organizację i poprawne jego przeprowadzenie.

4.Rozstrzygnięcie Konkurs odbędzie się w  miesiącu lipcu.

5.Oficjalne ogłoszenie wyników i uhonorowanie laureatów odbędzie się  w czasie trwania uroczystości pszczelarskich. O terminie i miejscu uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

6. W Konkursie mogą uczestniczyć  członkowie Regionalnego Związku Pszczelarzy .

7. Jury Konkursu składa się z 3 osób wydelegowanych przez związek. Członkowie komisji nie mogą być uczestnikami Konkursu.

8. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się poprzez Prezesów koła do którego należy członek lub osobiście przez osobę posiadającą inowacyjny sprzęt.

 9. Zgłoszony  przez uczestników Konkursu sprzęt będzie udokumentowany fotograficznie i może być wykorzystany do promocji w prasie związkowej lub lokalnej lub innej formie po  wyrażeniu zgody.

10. Uczestnicy zgłaszający się do Konkursu zobowiązani są wypełnić i podpisać Kartę zgłoszenia  sprzętu.

11. Komisja Konkursowa dokona oceny na specjalnie przygotowanych arkuszach ocen podając walory zgłoszonego sprzętu.

 12. Po zakończeniu Konkursu   zostanie sporządzony protokół, który będzie zawierał następujące informacje: imię i nazwisko zwycięzcy rodzaj innowacji, lokatę.

13. Nagrodami w Konkursie dla zwycięzców są puchary dla wyróżnionych  dyplomy.

14. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.


konkurs