opis....opis....

Konkursy

Serdecznie zapraszamy wszystkich pszczelarzy  

i ich rodziny do wzięcia udziału 

w konkursie fotograficznym 

PASIEKA W OBIEKTYWIE”
Regulamin
II konkursu  fotograficznego
„ PASIEKA W OBIEKTYWIE” 1. ORGANIZATOR KONKURSU:

Organizatorem konkursu jest Regionalny Związek Pszczelarski w Piotrkowie Trybunalskim i Świętokrzyski Związek Pszczelarski w Kielcach we współpracy z Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.

 1. CELE KONKURSU:

 1. Pokazanie pasiek i pszczelarzy z terenu działania Związku, utrwalenie ich nazw i wyglądu.

 2. Uwrażliwianie osoby fotografującej na piękno pasiek i przyrody.

 3. Rozwijanie umiejętności posługiwania się aparatem fotograficznym.

 4. Uświadomienie ludziom faktu, że fotografie stanowią wspaniałą formę dokumentowania różnych wydarzeń i ciekawych obiektów, także w pasiekach.

 1. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla pszczelarzy, ich rodzin i znajomych.

 2. Zadaniem uczestników konkursu jest zrobienie zdjęcia na którym będzie uwieczniona pasieka lub elementy pasieki (ule figuralne, kwiaty, pszczoły, miód, stare ule, itp.), znajdujące się w najbliższej okolicy, w ogrodzie przed domem, na działce, na balkonie.

 3. Format zdjęcia – dowolny.

 4. Do każdego zdjęcia powinna być dołączona metryczka zawierająca: imię i nazwisko, krótki opis miejsca, w którym zostało wykonane zdjęcie.

 5. Każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia.

 6. Laureatów konkursu wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Regionalnego Związku Pszczelarzy w Piotrkowie Tryb.

 7. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

 8. Nadesłanie zdjęć stanowi jednocześnie oświadczenie, że nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich praw majątkowych i osobistych praw autorskich.

 1. MIEJSCE I TERMIN PRZESYŁANIA PRAC:

 1. Zdjęcia należy przysyłać na adres e-mail: jozefkolaczek@onet.pl.

 2. Prace prosimy przesyłać w terminie do 1.12.2022 r.

 1. INNE:

 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera),
  a także zaprezentowania prac podczas rozdania nagród.

 2. Uczestnik pokrywa wszystkie koszty związane z udziałem w konkursie.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie konkursu.

 4. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 5. Szczegółowych informacji w sprawach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu udziela Koordynator konkursu:

Józef Kołaczek / tel. 660 553 661

Za organizatorów

Józef Kołaczek

   Konkurs - Pszczelarz Roku

Zarząd Regionalnego Związku Pszczelarzy "Ziemi Piotrkowskiej" organizuje nowy konkurs - Pszczelarz Roku. Ankietę zgłoszeniową znajdziesz - tutaj (doc)
Dodatkowych informacji udziela kol. J. Kołaczek tel. 660553661


Zarząd Regionalnego Związku Pszczelarzy "Ziemi Piotrkowskiej" corocznie organizuje konkursy na najładniejszą pasiekę oraz inowacje sprzętu pszczelarskiego. Zapraszamy do udziału w tych konkursach, oraz o zgłaszane uczestników przez prezesów kół terenowych. Zasady przeprowadzania wymienionych konkursów przedstawiamy w poniższych regulaminach:


1. Regulamin na Najładniejszą pasiekę w rejonie działania Regionalnego Związku Pszczelarzy "Ziemi Piotrkowskiej"

1. Konkurs  jest imprezą  mającą na celu promocję  najładniejszych pasiek w regionie.

2. Organizatorem Konkursu jest Regionalny Związek Pszczelarski w Piotrkowie Trybunalskim. 

3. Organizator Konkursu powołuje koordynatora, który jest odpowiedzialny za organizację i poprawne przeprowadzenie konkursu oraz współdziałanie z partnerami organizacyjnymi.

4.Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w  miesiącu lipcu.

5.Oficjalne ogłoszenie wyników i uhonorowanie laureatów odbędzie się  w czasie trwania uroczystości pszczelarskich. O terminie i miejscu uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

6. W Konkursie mogą uczestniczyć  członkowie Regionalnego Związku Pszczelarzy w Piotrkowie Trybunalskim.

7. Jury Konkursu składa się z 3 osób wydelegowanych przez związek.

8. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się poprzez Prezesów koła do którego należy członek. 

9.O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje termin  zgłoszenia. Termin przyjęcia zgłoszeń upływa 10 kwietnia danego roku. O  kontroli pasiek przez Jury konkursu pszczelarze zostaną powiadomieni telefonicznie.

 10.  Zgłoszone  przez uczestników Konkursu pasieki  będą udokumentowane fotograficznie i mogą być wykorzystane do promocji w prasie związkowej lub lokalnej lub innej formie bez powiadomienia właściciela pasieki.

 11. Członkowie komisji nie mogą być uczestnikami Konkursu.

12. Uczestnicy zgłaszający się do Konkursu zobowiązani są wypełnić i podpisać Kartę zgłoszenia  pasieki.

13. Komisja Konkursowa dokona oceny na specjalnie przygotowanych arkuszach ocen według systemu punktowego.

14. Po zakończeniu Konkursu oraz obliczeniu punktów zostanie sporządzony protokół, który będzie zawierał następujące informacje: imię i nazwisko zwycięzców,  miejsce stacjonowania pasieki.

15. Nagrodami w konkursie są puchary i dyplomy.

16. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

   2. Regulamin Konkursu na  innowacje sprzętu pszczelarskiego przez członków Regionalnego Związku Pszczelarzy "Ziemi Piotrkowskiej"

1. Konkurs  jest imprezą promującą  udoskonalenia sprzętu pszczelarskiego, mającą na celu  rozpropagowanie go wśród pszczelarzy związku.

2. Organizatorem Konkursu jest Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim.  

3. Organizator Konkursu powołuje koordynatora –  Konkursu, który jest odpowiedzialny za organizację i poprawne jego przeprowadzenie.

4.Rozstrzygnięcie Konkurs odbędzie się w  miesiącu lipcu.

5.Oficjalne ogłoszenie wyników i uhonorowanie laureatów odbędzie się  w czasie trwania uroczystości pszczelarskich. O terminie i miejscu uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

6. W Konkursie mogą uczestniczyć  członkowie Regionalnego Związku Pszczelarzy .

7. Jury Konkursu składa się z 3 osób wydelegowanych przez związek. Członkowie komisji nie mogą być uczestnikami Konkursu.

8. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się poprzez Prezesów koła do którego należy członek lub osobiście przez osobę posiadającą inowacyjny sprzęt.

 9. Zgłoszony  przez uczestników Konkursu sprzęt będzie udokumentowany fotograficznie i może być wykorzystany do promocji w prasie związkowej lub lokalnej lub innej formie po  wyrażeniu zgody.

10. Uczestnicy zgłaszający się do Konkursu zobowiązani są wypełnić i podpisać Kartę zgłoszenia  sprzętu.

11. Komisja Konkursowa dokona oceny na specjalnie przygotowanych arkuszach ocen podając walory zgłoszonego sprzętu.

 12. Po zakończeniu Konkursu   zostanie sporządzony protokół, który będzie zawierał następujące informacje: imię i nazwisko zwycięzcy rodzaj innowacji, lokatę.

13. Nagrodami w Konkursie dla zwycięzców są puchary dla wyróżnionych  dyplomy.

14. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.


konkurs